Gå til hovedindhold

Høringer & afgørelser

Når forslag til planer og strategier er i offentlige høring, er det muligt at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag. Og når kommunen træffer afgørelser kan der klages over beslutningen. Nederst på siden finder du aktuelle høringer og afgørelser.

Foto af mand der lytter

Indhold

  Høringer

  Offentlig høring af planer og strategier, giver offentligheden mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikres det, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen.

  Når høringsperioden er slut, vil alle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (høringssvar), blive vurderet og sendt til politiske behandling og godkendelse. Politikerne vil så drøfte høringsforslagene inden de vedtager en endelig plan.

  Alle kan sende et høringssvar til kommunen. Skriv gerne hvilke dele af planen dit svar drejer sig om og argumenter gerne for dit synspunkt.

  Det fremgår af annoncen, hvilken e-mail adresse du skal sende dit høringssvar til. Alternativt kan du altid sende til:

  Albertslund Kommune
  Rådhuset
  Nordmarks Allé
  2620 Albertslund
  albertslund@albertslund.dk

  Klagemulighed

  Det fremgår altid af en afgørelse om og hvordan du kan klage.

  Du kan klage over en afgørelse vedr. en miljøgodkendelse som kommune har truffet, jf. miljøbeskyttelseslovens §98.

  Du kan ligeledes klage over planer og afgørelser, der er vedtaget efter Planlovens regler samt afgørelser vedrørende miljøscreening af planforslag, jf. planlovens §58. Du kan læse mere om, hvordan du klager til Planklagenævnet i klagevejledningen over landzonetilladelser, kommuneplanlægning, lokalplaner samt miljøscreening af disse planforslag.

  Miljøgodkendelse til TG Renovation

  TG Renovation miljøgodkendes til at indsamle madolie og filtrere den på Fabriksparken 10 A

  Renovering af regnvandsbassin ”Svinepytten” er ikke VVM pligtig

  - arbejdet kommer til at foregå fra februar til juni 2021.

  Ny vandindvinding i Vestskoven

  Indkaldelse til offentlig høring og borgermøde: Miljøvurdering af ny kildeplads i Vestskoven - input til afgrænsning

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 7.16 Posthusgrunden

  Kommunalbestyrelsen har den 9. marts 2021 vedtaget lokalplan 7.16 for Posthusgrunden endeligt.

  Landzonetilladelse til opsætning af vandreblok

  Kommunen har meddelt landzonetilladelse til opsætning af vandreblok. Afgørelsen kan påklages frem til 18. juni 2021.

  Midlertidig tørlægning af den øverste Vandhave og en del af Kanalen

  - HOFOR skal udskifte sluseporten og har derfor fået dispensation til tørlægningen.

  Regulativ om brug af vejarealer i høring

  Forslag til regulativ for særlig råden over vejarealer er i høring frem til 15. februar 2021.

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 4.13 Klub Svanen

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 9. marts 2021 vedtaget lokalplan 4.13 endeligt.

  Høring af affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald

  Nye tiltag skal medvirke til en mere klimavenlig affaldshåndtering, bedre arbejdsforhold for skraldemændene og omkostningsreduktioner i affaldsindsamlingen