Regler for ophængning og nedtagning af valgplakater i Albertslund Kommune

Folketinget vedtog 7. april 2011 en ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (lov nr. 379/2011), der indeholder regler for ophængning af valgplakater. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 6. maj 2011 udsendt orientering om de nye regler.
Reglerne gælder for valgplakater, der ikke er større end 0,8 m2. De nye regler fastslår, at der ikke længere skal søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, der ikke er større end 0,8 m2. For valgplakater, der er større end dette mål, skal der fortsat søges om tilladelse til ophængning hos den pågældende vejstyrelse eller kommune.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisation eller lignende), der har stået for ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

Periode for ophængning og nedtagning af valgplakater
Valgplakater i forbindelse med valg, der afholdes på offentligretligt grundlag, må hænges op på offentlige veje uden forudgående tilladelse fra døgnets begyndelse den fjerde lørdag før valgdagen.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med/opsætte dem med (strips, snore, spyd m.v.), skal være taget ned igen ved døgnets afslutning senest otte dage efter valgdagen.

Retningslinier for tilladt ophængning af valgplakater

Albertslund Centrum
• Albertslund Center og Rådhusområdet skal friholdes for opsætning af valgplakater. Der må således ikke ophænges valgplakater på kommunale veje og stier indenfor det på kortet afmærkede areal. Dog må der ophænges valgplakater på hele Nordmarks Alle og på Albertslundvej, jfr. Borgmesterens orientering i økonomiudvalget den 7. september 2010.

Ophængning udenfor Albertslund Centrum
Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, samt på offentlige veje endvidere på vejtræer, hegn og på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakaterne må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Af hensyn til færdselssikkerheden må valgplakater endvidere ikke ophænges:
• på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
• i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
• i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
• på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
• på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
• nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
• lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
• højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
• på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Vejbestyrelsens/kommunernes og politiets adgang til at nedtage valgplakater
Hvis en eller flere valgplakater er ophængt i strid med de ovenfor gennemgående regler for, hvor og hvornår valgplakaterne må ophænges og skal være taget ned igen, skal vejbestyrelsen – eller for private fællesvejes vedkommende kommunen – give vedkommende ophænger eller dennes kontaktperson påbud om at nedtage valgplakaterne inden for 24 timer efter, at påbuddet er givet.

Vejbestyrelsen/kommunen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget af ophængeren/kontaktpersonen inden for denne frist, og kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger. Vejbestyrelsen/kommunen kan også nedtage valgplakater, der er ophængt uden for den periode, hvor det er tilladt at ophænge valgplakater.

Endelig kan vejbestyrelsen, henholdsvis kommunen eller politiet straks nedtage valgplakater, der er hængt op på en måde, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejbestyrelsen/kommunen skal umiddelbart efter nedtagningen rette henvendelse til den fysiske eller juridiske person, der står bag ophængningen af de pågældende valgplakater eller den angivne kontaktperson bag på valgplakaterne med anmodning om, at valgplakaterne afhentes. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan destrueres.

Vejbestyrelsens henholdsvis kommunens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren, den fysiske eller juridiske person der er anført på plakaten.

Der henvises til lov nr. 379 af 2. maj 2011.

For yderligere information kontakt da Økonomi og Stab ved Per Vesten Pedersen, tlf. 43 68 60 54 eller Joan Bendiksen, tlf. 43 68 60 86.


Din indgang til det lokale demokrati

Se dagsordener til det kommende møde i Kommunalbestyrelsen og udvalgene og referater fra de sidste møder. Læs om medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og udvalgene, og hvornår der afholdes møder. 

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt