UU Vestegnen

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Vestegnen - UU Vestegnen - er et fælleskommunalt §60 selskab indgået af kommunerne Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre.

Formålet med UU Vestegnen er:

  • At skabe en enhed, der på et højt fagligt niveau kan vejlede om ungdomsuddannelse og erhvervsvalg.
  • At skabe en enhed som især medvirker til, at unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv.
  • At den personlige betjening af brugerne fortsat i så høj grad som muligt skal ske i den enkelte kommune (på den enkelte skole).
  • At vejledningen er sektoruafhængig, d.v.s. forankret i et fælles kommunalt samarbejde jf. § 60 i Lov om kommunernes styrelse.
  • At der i den større enhed rummes muligheder for etablering af nye former for vejledning (virtuel vejledning).
  • At skabe en vejledningsenhed, der er effektiv og fleksibel.
  • At der skabes en samarbejdsplatform mellem UU Vestegnen, medarbejderne i skolerne, de kommunale forvaltninger, ungdomsuddannelserne, det private erhvervsliv og AF, således at der kan skabes grundlag for udarbejdelse af de nødvendige samarbejdsaftaler om opgaveløsningen med de decentrale parter.
  • At den personlige betjening af borgerne fortsat kan ske i de deltagende kommuner på tilfredsstillende måde.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af én forvaltningschef fra hver af de deltagende kommuner. 

Der afholdes møde en gang årligt mellem UU Vestegnens bestyrelse og de deltagende kommuners borgmestre eller et andet medlem af kommunalbestyrelsen, udpeget af denne. På disse møder drøftes UU Vestegnens overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i lyset af de nationale mål for vejledning. 

Der udpeges en personlig suppleant både for den politiske repræsentant og for forvaltningschefen.

Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget følgende til bestyrelsen for UU Vestegnen:

  • Steen Christiansen (A) med Annette Pedersen (F) som stedfortræder
  • Direktør Jette Runchel med skolechef Lars Søndergaard som stedfortræder.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt