Albertslund Kommunale Ungdomsskole

Bestyrelsen fastlægger kommunens ungdomsskolevirksomhed inden for en beløbsramme, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer, heraf er der

  • 3 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen
  • 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter - subsidiært organisationer - med særlig interresse for ungdomsskolearbejdet
  • 1 medarbejderrepræsentant
  • 2 elevrepræsentanter

Repræsentanter for organisationerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter forslag fra de stedlige organisationer. Repræsentanter for medarbejdere og elever vælges af og blandt disse. For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen udpeges en stedfortræder. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed inden for en af Kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.

Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgesmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den.


Kommunalbestyrelsen har d. 15.12.09 udpeget:

  • Steen Poulsen (A) med Jens Mikkelsen (A) som suppleant.
  • Karen Tobisch (F) med Hakima Lakhrissi (B) som suppleant.
  • Nils Juel Gjerlev (C) med Lars Gravgaard Hansen (C) som suppleant

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt