Miljøgodkendelse til mellemdepot for jord

Albertslund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til et mellemdepot for jord for enden af Gl. Landevej, mod vest ved Motorring 4.
21. jun.
2012
Godkendelsen er givet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven på de vilkår, der fremgår af godkendelsen.

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Fristen er senest fredag den 3. august 2012.

Nedenfor kan du læse om, hvordan du kan klage.

Klagevejledning
Albertslund Kommunes afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 98 påkla-ges til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Dan-marks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

En evt. klage skal være skriftlig og sendes til Albertslund Kommune – mail MTF@albertslund.dk – inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 3. august 2012. Kommunen vil herefter sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen indbringes ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt