Støj

høreværn

Vi benytter Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved regulering af virksomhedernes støjbelastning. Du kan se vejledningen om ekstern støj fra virksomheder her.

Grænseværdierne bruges i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men også ved planlægning af områder og inden etablering af virksomheder med støjende aktiviteter.

 

Der er forskellige vejledende grænseværdier afhængigt af hvad området er udlagt til, og der er forskellige grænseværdier gældende for dagperioden, aftenperioden og om natten.

 

Mandag - fredag kl. 07-18,

lørdag kl. 07-14

Mandag - fredag kl. 18-22,

lørdag kl. 14-22,

søn- og helligdag kl. 07-22.

Alle dage

kl. 22-07

1. Erhvervs- og industriområder

70 dB

70 dB

70 dB

2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder

60 dB

60 dB

60 dB

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

4. Etageboligområder

50 dB

45 dB

40 dB

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

45 dB

40 dB

35 dB

6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder

40 dB

35 dB

35 dB

Støjgrænsen skal overholdes som et gennemsnit over et længere tidsrum. Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten den værste halve time.

Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal du lægge 5 dB til det målte støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Støjgrænserne skal overholdes i alle punkter udendørs i det pågældende område, og altså ikke kun i nærheden af bygningerne. Det betyder, at hvis din virksomhed ligger i et erhvervsområde, men lige op til et boligområde, så skal du overholde grænseværdierne for boligområdet.

For områder med boliger er der en yderligere vejledende støjgrænseværdi for det højeste øjebliksniveau af støjen om natten, støjens maksimalværdi. Støjgrænsen for maksimalniveauet er 15 dB højere end natgrænsen, svarende til 55 dB for område 3 og 4, og 50 dB for område 5 og 6.

Der findes også vejledende grænseværdier, hvis din virksomhed ligger op mod en bolig eller en anden virksomhed i samme bygning. Her er der ingen mening i at sætte grænser for det udendørs støjniveau. De vejledende grænseværdier for indendørs virksomhedsstøj er:

 

Dag og aften, kl. 07 - 22

Nat, kl. 22 - 07

Virksomheder, bortset fra kontorer

50 dB

50 dB

Kontorer

40 dB

40 dB

Beboelsesrum

30 dB

25 dB

 

Grønt Regnskab

Følg med i, hvordan livet i Albertslund påvirker miljøet og klimaet.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt