Guide til byggeansøgning

Bygning under opførelse

Uanset hvad du vil bygge, har du pligt til at sørge for, at bestemmelserne i plan- og byggeloven er overholdt. Noget byggearbejde kan udføres uden godkendelse fra kommunen. Andet kræver anmeldelse eller tilladelse før du går i gang. Det kan du læse mere om nedenfor.

 

 

Anmeldelse - generelt
En anmeldelse er en skriftlig orientering om, hvad du planlægger at bygge. Anmeldelsen skal sendes til kommunen, og det skal fremgå af ansøgningen, om sagen er omfattet af kap. 1.5, der omhandler anmeldelser. Kommunen har efter modtagelsen af din anmeldelse to uger til at behandle sagen, og vi besvarer altid din henvendelse.

Anmeldelse - enfamiliehuse
For enfamiliehuse gælder, at carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger op til 35 m2 ikke længere skal anmeldes til kommunen. Vær opmærksom på, at integrerede garager i fritliggende enfamiliehuse ikke er omfattet af denne bestemmelse. Du skal stadig oplyse om byggerier til opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan sende en mail til byggesag@albertslund.dk, hvor du beskriver, hvilke byggearbejder der er tale om, hvornår det er påbegyndt og færdiggjort, areal samt oplysning om materialer (væg og tag).

Anmeldelse - rækkehuse
For rækkehuse og kædehuse skal du sende en anmeldelse til kommunen, hvis byggeriet er større end 20 m2. Tilbygninger eller ombygninger af eksisterende garage m.v., hvor det samlede areal efter om- eller tilbygningen udgør mellem 35 m2 og 50 m2 - og mellem 20 m2 og 50 m2 for rækkehuse, skal anmeldes til kommunen. Overstiger byggeriet 50 m2 skal der som hidtil søges byggetilladelse. Du skal stadig oplyse om byggerier til opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Du kan sende en mail til byggesag@albertslund.dk, hvor du beskriver, hvilke byggearbejder der er tale om, hvornår det er påbegyndt og færdiggjort, areal samt oplysning om materialer (væg og tag).

Beregningsregler
Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplan eller lignende, skal du ved beregning af bebyggelsesprocent anvende det bygningsreglement, der var gældende på det tidspunkt, hvor de planmæssige bestemmelser for området blev vedtaget.

Dispensation
Hvis dit byggearbejde kræver dispensation, skal du huske at vedlægge en begrundet ansøgning. Husk, at fristen på to uger for anmeldelser ikke gælder ved dispensationer, og at byggearbejdet ikke må påbegyndes før dispensationen foreligger.

Klager
Hvis du henvender dig til Miljø- og Teknikforvaltningen med en klage, vurderer vi, om dine oplysninger giver os mulighed for at behandle sagen.
For at høre sagen fra begge sider starter vi som regel med at sende klagen til udtalelse hos den berørte part. Hvis det skønnes nødvendigt, foretages en besigtigelse. På baggrund af partshøringen og en evt. besigtigelse foretages en vurdering, og der træffes en afgørelse. Alle parter vil blive orienteret om kommunens afgørelse.

Hvis du henvender dig til Miljø- og Teknikforvaltningen med en klage, vurderer vi, om dine oplysninger giver os mulighed for at behandle sagen. For at høre sagen fra begge sider starter vi som regel med at sende klagen til udtalelse hos den berørte part. Hvis det skønnes nødvendigt, foretages en besigtigelse. På baggrund af partshøringen og en evt. besigtigelse foretages en vurdering, og der træffes en afgørelse. Alle parter vil blive orienteret om kommunens afgørelse.

Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at behandle anonyme klager.

Albertslund set fra syd

Find lokalplan

Søg på adresse og se den lokalplan der gælder for din ejendom.

Tilbagehold dit regnvand

- og få refunderet op til 40% af dit tilslutningsbidrag.

Albertslund Kommune

Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

albertslund@albertslund.dk

Hurtig adgang

Oversigt